MC-Basic:ROBOTTYPE/zh-hans

From SoftMC-Wiki
Jump to: navigation, search
语言: English  • 中文(简体)‎

缩写

格式

<long_variable> = robottype (<point_expression>)

适用版本

自版本V4.9.11起

描述

将机器人类型的点返回为长型数值。对于没有机器人类型的点输入(即,坐标列表和未初始化的通用点),该功能将返回零。

类型

Long

取值范围

单位

默认

使用范围

配置器, 任务或终端

限制

例子

LongVar = ROBOTTYPE(#{0.0, 10.0, 20.0})

? ROBOTTYPE(JointVar)

LongVar = ROBOTTYPE(Robot.PCMD)
 

参见